top of page

INFO & VOORWAARDEN

ALGEMENE INFO TENNIS

Een jaar tennisles wordt ingedeeld in twee delen: herfst-winter & lente-zomer. Het herfst-winter seizoen start begin oktober en loopt tot eind februari. Het lente-zomer seizoen start aansluitend op het herfst-winterseizoen begin maart en loopt tot september. Gewoonlijk zijn er geen lessen tijdens schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie, dan is er mogelijkheid tot extra lessen op afspraak. Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie zijn er kampen.

Bij Herfst Winter Tennis volg je wekelijks les op een vast uur en dag indoor en outdoor. Herfst Outdoor Tennis is hetzelfde alleen is dit outdoor. Je ontvangt een betalingsopdracht voor de tennisschool (TOC) en voor de tennisclub (RTC). De betaling aan de tennisclub is de bijdrage om het terrein op jouw lesmoment te huren. Buiten het lesmoment kan niet gespeeld worden zonder een extra reservatie en betaling. Je bent niet verplicht om lid te worden van de club.

Bij Lente Zomer Tennis volg je wekelijks les op een vast uur en dag indoor en outdoor. Je ontvangt een betalingsopdracht voor de tennisschool (TOC) en voor de tennisclub (RTC). De betaling aan de tennisclub is de ledenbijdrage. Je bent verplicht om lid te worden van de club, zo ben je ook verzekerd. Je bent in dat geval verzekerd van 1/4 tot 31/3. Buiten het lesmoment kan er gespeeld worden zonder een extra betaling (1/4 - 30/9). Dit doe je door met je lidnummer in te loggen op de website van Tennis Vlaanderen en een terrein te reserveren (www.tennisvlaanderen.be). Je kan enkel spelen met andere leden.

Al

Lente Zomer Tennis

Herfst Winter Tennis & Herfst Outdoor Tennis

ALGEMENE VOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan Frederiek Vermeersch mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Dit geldt niet wanneer deze inschrijft op een tennisles of tennisstage waarvan de aanvangsdatum ligt binnen de termijn van 14 kalenderdagen. Hiertoe zal de klant tijdens de voormelde termijn van 14 kalenderdagen Frederiek Vermeersch schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn verzaking op het volgende adres: August Nobelsstaat 31, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 1: Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Frederiek Vermeersch, (hierna FV), met zetel te B-9100 SINT- NIKLAAS, August Nobelsstaat 31, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0879.874.825 hebbende als hoofdactiviteit het organiseren van tennislessen en tennisstages en de klant, die de diensten van FV uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. De voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen FV en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst - inschrijving

Inschrijving kan uitsluitend via de online inschrijvingsmodule op de website www.toctennis.be. Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem / haar opgegeven e- mailadres samen met een kopie van onderhavige algemene voorwaarden die hij heeft onderschreven. De overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van FV op het moment waarop FV de schriftelijke bevestiging aan de klant verzendt. De klant erkent expliciet dat het door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 1 aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1 staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar. Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemers in te schrijven.

Artikel 4: Prijzen & tarieven

De prijzen en tarieven zijn onderheven aan BTW. De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, of zoveel langer als door FV schriftelijk wordt bevestigd aan de klant.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

De klant ontvangt de factuur dewelke contant betaalbaar is op de vervaldatum (na het verstrijken van de verzakingstermijn) op het adres van FV of via betaling op een door FV opgegeven bankrekeningnummer.
In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 10% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75€.

Artikel 6: Uitoefening verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan FV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Dit geldt niet wanneer deze inschrijft op een tennisles of tennisstage waarvan de aanvangsdatum ligt binnen de termijn van 14 kalenderdagen.
Hiertoe zal de klant tijdens de voormelde termijn van 14 kalenderdagen Frederiek Vermeersch schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn verzaking op het volgende adres: August Nobelsstaat 31, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 7 : Annulatie en annulatie-ziekteregeling

De klant geeft ten laatste bij de inschrijving voor een tenniskamp schriftelijk aan of hij gebruik wenst te maken van een annulatie-ziekteregeling voor dat bepaald kamp. De kostprijs voor deze regeling bedraagt 10% van de totale inschrijvingsprijs en is steeds verschuldigd aan FV, zelfs indien op grond hiervan geldig wordt geannuleerd. Indien deze kost niet werd betaald, kan geen aanspraak worden gemaakt op annulering op basis van dit artikel en zal steeds de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd zijn.

De klant die inschrijft met een annulatie-ziekteregeling, heeft de mogelijkheid om in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer dan wel andere omstandigheden die conform het gemeen recht als overmacht kunnen worden beschouwd, de inschrijving te annuleren mits hij het bewijs bijbrengt van de reden van annulatie. Bij ziekte of ongeval is men verplicht een doktersattest toe te zenden. In geval van annulatie ten laatste 5 kalenderdagen voor aanvang van het kamp of stage, ontvangt de klant 100% van de inschrijvingsprijs terug. In geval van annulatie binnen 5 kalenderdagen voor de aanvangsdatum, ontvangt de klant 75% van de inschrijvingsprijs terug. Wanneer de deelnemer ziek wordt tijdens het kamp ontvangt de klant 75% van het inschrijvingsbedrag van de niet deelgenomen dagen terug.


Wanneer de klant zicht niet inschrijft met deze annulatie-ziekteregeling, is het onmogelijk om bij ziekte of andere situaties van overmacht (waaronder quarantaine) of onvoorziene omstandigheden (o.a. COVID-19) het inschrijvingsgeld terug te vorderen. Bij annulatie van een stage of in het geval een deelnemer zonder meer wegblijft, zal dan steeds het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd zijn aan FV.


Deze annulatieregeling is enkel van toepassing op de tenniskampen. Bij afwezigheid van de leerling tijdens herfst winterlessen of lente zomerlessen, wordt er onder geen enkele voorwaarde een les ingehaald of geld terug betaald. Bij afwezigheid van de leraar wordt er voor vervanging gezorgd.

Indien een kamp of stage geannuleerd wordt uit overmacht (zoals paasvakantie 2020) en niet kan uitgevoerd worden dan heeft de klant de keuze tussen een ander kamp kiezen of een terugbetaling. In geval van een terugbetaling wordt er een administratieve kost in rekening gebracht van €12,10. Indien het kamp reeds gestart was en het kamp niet verder mag uitgevoerd worden door overmacht (zoals paasvakantie 2020 ontvangt de klant 50% van het inschrijvingsbedrag van de niet deelgenomen dagen terug. Quarantaine wordt niet beschouwd als overmacht.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst

Elk van de partijen kan, bij niet-naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de wederpartij of de deelnemer dewelke een ernstige wanprestatie uitmaken die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn, onverminderd het recht van deze partij om schadevergoeding te vorderen van de wederpartij voor de door deze wanprestatie geleden schade.

Artikel 9: Protest factuur of andere klachten

Protest aangaande de factuur dient per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan FV te worden gemeld.

Artikel 10 : Aanvang Tenniskamp - wijziging

Behoudens overmacht aan de zijde van FV (staking, lock-down, oorlog, ziekte tennisleraar, ... ) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen FV en de klant, vindt de tennisstage plaats op het tijdstip en de locatie zoals de website www.toctennis.be aanduidt. Afhankelijk van het weer wordt er buiten en/of binnen gesport rekening houdend met de ter beschikking zijnde faciliteiten. De klant kan tot 10 dagen voorafgaandelijk aan de tennisstage schriftelijk een wijziging van week aanvragen. FV zal steeds al het mogelijke doen om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen, doch geeft hiertoe geen garanties. Per aanvraag tot wijziging zal per deelnemer een bedrag van 13 € ten titel van administratieve onkost aangerekend worden.

FV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de stages niet te laten doorgaan indien minder dan 14 deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 7 werkdagen voor de aanvang van de stage hieromtrent verwittigd per mail door FV en ontvangt de klant het volledige inschrijvingsbedrag terug.

Artikel 11: Lidmaatschap - verzekering

Om deel te nemen aan een tenniskamp en de herfst/wintertennis moet men niet verplicht lid worden van de Royal Tennis Club Sint-Niklaas. Bij deelname aan de herfst/wintertennis wordt een bijdrage gevraagd (zie website) wat rechtstreeks wordt overgemaakt aan de tennisclub. Dit is geen bijdrage om verzekerd te zijn via Tennis Vlaanderen, wel een huurgeld voor gebruik van de accommodatie. De leerlingen zijn verzekerd zodra ze officieel zijn aangesloten bij de Royal Tennis Club of een andere erkende tennisclub, aangesloten bij Tennis Vlaanderen. De tennisschool is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op en rond het veld tijdens kampen en wekelijkse lessen.
Om deel te nemen aan de lente/zomertennis moet men verplicht lid zijn van eerder boven genoemde club.

Artikel 12: Attest mutualiteit

Na beëindiging van de tennisstage kan de klant steeds een attest aanvragen voor tussenkomst van mutualiteit. 

Artikel 13 : Bescherming van het privéleven – recht op afbeelding

We verwijzen hiervoor naar onze privacyverklaring op deze pagina.

Artikel 14: Bewijsvoering

Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de inschrijvingsformulieren via de website en mail en elektronische berichten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder dan wel het gerechtelijke arrondissement te Dendermonde bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het kanton Sint-Niklaas 2 voor geschillen die binnen de materiële bevoegdheid van het vredegerecht vallen.

Voorwaarden & Privacyverklaring: FAQ

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

Frederiek Vermeersch - BE0879.874.825, (hierna FV), verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verder informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij Frederiek Vermeersch op toctennis@icloud.com

Artikel 1: Verwerkingsdoeleinden

FV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen voor aanvraag dienste/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Artikel 2: Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Toestemming noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardige belang om te ondernemen.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaastvindt op basis van artikel 6.1. heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Artikel 3: Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezelijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vernnootschappen binnenn de Europese Economische Ruimte die reschtstreeks of onrechtstreeks met FV verbonden zijn of met enige andere partner van FV.
FV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Artikel 4: Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
De persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het noodzakelijk is om de dienst naar behoren te kunnen uitvoeren volgens de overeenkomst voorzien.
De gegevens worden bewaard en beveiligd door Wufoo, welke meegaand is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 5: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een mail te verzende naar het volgende e-mailadres: toctennis@icloud.com

Artikel 6: Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Artikel 7: Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Voorwaarden & Privacyverklaring: FAQ
bottom of page